Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

 

 

Vyhláška

 

k zápočtovému testu z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje

 

pro posluchače 2. ročníku presenční formy studia DFJP UPa, studijní obory

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV) a Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-SV)

zimní semestr 2016/17

 

I. Přihláška, termín a organisace zápočtového testu

              K Zápočtovému testu Hydromechanika a hydraulické stroje (dále PHYPP) je student/ka povin(e)n/a se přihlasit výhradně prostřednictvím databáze IS STAG. Termín a místo konání testu se včas oznámí na cvičení, ve vývěsce Ústavu aplikované fyziky a matematiky (ÚAFM) i elektronicky a v databázi IS STAG umožní zápis. Nedostaví-li se student(ka) a nedoloží-li neúčast omluvou ve smyslu Studijního a zkušebního řádu školy, hodnotí se 4 body (dle Stud. a zkuš. řádu školy ‘nevyhověl‘). Rovněž dostaví-li se student/ka k zápočtovému testu bez předchozího zápisu v databázi IS STAG a neohlásí tuto skutečnost předem nebo dostaví-li se student/ka k zápočtovému testu po jeho zahájení, nebude se moci zúčastnit.V týdnu konání testu zpravidla odpadá cvičení. Student/ka je povin(e)n/a mít s sebou výkaz o studiu (index) a během testu zachovávat klid.

 

        II. Obsah a forma zápočtového testu

              Zápočtový test z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje (dále PHYPP) pokrývá látku z obsahové náplně přednášek a cvičení PHYPP. Uchazeč/ka má prokázat schopnost samostatně aplikovat získané poznatky na řešení příkladů, které odpovídají příkladům ze cvičení. Na začátku obdrží každ(ý)/á uchazeč/ka zadání čtyř příkladů, které samostatně řeší a odevzdá v písemné formě. Test trvá 60 minut.

  

        III. Způsob hodnocení zápočtového testu

              Zápočtový test PHYPP se hodnotí dle bodové stupnice zápočtového testu PHYPP (Vyhláška č.1) v zimním semestru 2016/17 – viz vývěska Ústavu aplikované fyziky a matematiky (ÚAFM), Studentská 84, 6.poschodí, nebo zde. K získání zápočtu PHYPP (podmínka nutná, nikoli postačující) je třeba dosáhnout výsledného ohodnocení testu nejvýše 3,0 body.

 

        IV. Oznámení výsledků zápočtového testu a udělení zápočtu

             Výsledky zápočtového testu PHYPP se sdělí během zápočtového týdne na cvičeních a dále se zveřejní na webových stránkách Ústavu aplikované fyziky a matematiky UPa a ve vývěsce ÚAFM, Studentská 84, 6.poschodí. Zápočet se udělí po zveřejnění výsledků rovněž na cvičení v zápočtovém týdnu nebo později dle pokynů cvičícího učitele zápisem do studijního výkazu student(a)/ky a zápočtového katalogu.