Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice
 Vyhláška
ke zkoušce předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje
pro posluchače 2. ročníku presenční a kombinovane formy studia DFJP UPa, studijní obory
Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV), Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-SV)
zimní semestr 2016/17
I.              Požadavky ke zkoušce
                        Zkouška z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje (dále jen HHS) obsahuje látku předmětu HHS v zimním semestru. Zkušební okruhy z předmětu jsou zveřejněny. Uchazeč(ka) nejprve získá zápočet, který může být starší maximálně 2 akademické roky.
II.           Obsah a forma zkoušky
                        Během zkoušky má uchazeč/ka prokázat aktivní pochopení základních fyzikálních jevů a jejich příčinných souvislostí v rozsahu sylabu předmětu, tj. náplně přednášek, látky procvičené na cvičeních a doporučené literatury. Tou je především soubor studijního materiálu zveřejněného v databázi IS STAG. Aktivním porozuměním látky se demonstruje znalost podobnosti fyzikálních jevů s podobností jejich matematického popisu.
                        Formou se rozumí způsob komunikace zahrnující srozumitelné a jasné vyjadřování. Dále se u uchazeče/ky hodnotí stupeň zvládnutí příslušné terminologie, jejího rozsahu a schopnost ji plynule používat.
III.        Způsob vykonání zkoušky
                        Souborná zkouška z předmětu HHS má ústní formu. Uchazeč/ka si vylosuje číslo se třemi otázkami, na které se samostatně připraví. Tyto jsou zveřejněny (vývěska Ústavu aplik. fyziky a matematiky, databáze IS STAG). Jedna z otázek je výrazně tištěna. U výrazně tištěné otázky se požaduje komplexní odpověď zahrnující definici, matematické vyjádření včetně fyzikálních jednotek a důležité vztahy k příbuzným fyzikálním jevům podle charakteru problému.
IV.         Způsob hodnocení zkoušky
                        Zkouška se hodnotí dle platného Studijního a zkušebního řádu University Pardubice a má poskytnout ucelený obraz o stupni zvládnutí látky. Při nerozhodném stupni výsledné známky se proto zahrnuje hodnocení uchazeč(e)/ky během obou semestrů na cvičeních. Zkouška je uzavřena zápisem zkoušejícího do studijního výkazu student(a)/ky a zkouškového katalogu školy.