Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

 

 

Vyhláška

 

k zápočtu z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje

pro posluchač(e)/ky 2. ročníku presenční formy studia DFJP UPa,

studijní obory Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV) a Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-SV)

zimní semestr 2016/17

 

        I. Požadavky zápočtu

              Zápočet z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje (dále jen PHYPP) bude udělen dle požadavků sdělených na cvičení a zveřejněných ve studijním programu STAG – viz Sylabus předmětu PHYPP. Předpokladem jeho získání je osvojit si a aktivně pochopit základní fyzikální jevy a jejich příčinné souvislosti v rozsahu sylabu předmětu, tj. náplně přednášek, látky procvičené na cvičeních a studijní literatury.

 

        II. Způsob získání zápočtu

              Zápočet z předmětu PHYPP lze získat buď:

         1/           úspěšným absolvováním zápočtového testu spolu s vypracováním domacích úloh dle požadavků cvičícího učitele,

         nebo

         2/           úspěšným absolvováním polosemestrálního testu a současně obdržením aktivního hodnocení cvičícím učitelem.

 

         Ad 1/      Úspěšným absolvováním zápočtového testu se rozumí výsledné ohodnocení testu 3,0 bodů nebo méně. V případě zadání domácí úlohy cvičícím učitelem a tato se stává součástí požadavků k získání zápočtu, uchazeč(ka) je povin(e)n/a předložit její řešení v písemné formě cvičícímu učiteli v dohodnutém termínu.

 

         Ad 2/      Úspěšným absolvováním semisemestrálního testu se rozumí správně odpovědět na každou jeho podotázku. V tomto případě získá uchazeč(ka) 0,5 bodu. Kromě toho je třeba dosáhnout aktivního hodnocení cvičícím učitelem rovněž 0,5 bodu. Tento jej udělí na základě komplexního hodnocení uchazeč(e)/ky, tedy především jeho/její aktivní účasti na cvičeních, popř. řešení domácích úloh. V úhrnu tak uchazeč/ka může obdržet 1 bod a tím i nárok na zápočet  (4 – 1 = 3 body).

 

        III. Termín udělení zápočtu

                Po úspěšném absolvování zápočtového testu z PHYPP se uděluje v zápočtovém týdnu zimního semestru 2016/17, tj. od 19.12.2016 (nebo později dle opravných termínů testu PHYPP). Zápočet se zapíše zpravidla na cvičení, popř. později dle pokynů cvičícího učitele.

                         Úspěšným absolvováním semisemestrálního testu a současně obdržením aktivního hodnocení cvičícím učitelem vznikne nárok na udělení zápočtu zpravidla na posledním cvičení před standardním zápočtovým testem.